Regulamin sklepu Ugotujsam.pl

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych na stronie Ugotujsam.pl

§2 DEFINICJE

Właściciel – podmiot świadczący usługę dostępu do Serwisu znajdującego się pod adresem URL: www.ugotujsam.pl, to jest spółka działająca pod firmą Ugotujsam Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 29/8, 60-689 Poznań, zarejestrowana w Polsce w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Sąd Gospodarczy, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000623898 , posiadająca NIP: 7831743641 oraz numer REGON: 364746370

Formularz rejestracyjny – dokument elektroniczny, znajdujący się w Serwisie internetowym, służący do rejestracji konta Użytkownika w Serwisie internetowym;

Formularz zamówienia – dokument elektroniczny, znajdujący się w Serwisie, służący do złożenia zamówienia na Zestaw;

Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania z Serwisu internetowego oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Właściciela;

Zestaw – składniki potrzebne do przygotowania pełnowartościowych posiłków oraz karta przepisu z sugerowanym sposobem przygotowania składników Zestawu.

Karta przepisu - karta informująca o alergenach, zawartości składników, sposobie i czasie przygotowania dania, wartościach odżywczych, niezbędnych składnikach lub urządzeniach kuchennych oraz sugerowanej dacie przydatności do spożycia Boxu

Serwis internetowy– sklep internetowy z Zestawami zawierającymi składniki do przygotowania dań dostępny pod adresem URL: www.ugotujsam.pl;

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, działająca we własnym imieniu w celu niezwiązanym z jej działalnością zawodową lub gospodarczą, która korzysta z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego;

Klient – Użytkownik Serwisu, który dokonał zamówienia na zasadach określonych w Regulaminie.

§3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia dokonywanym poprzez stronę Ugotujsam.pl są zestawy produktów spożywczych („Zestawy”) „Ugotujsam” wymienione w ofercie, przedstawione na stronie w chwili składania zamówienia.

Każdy z półproduktów wchodzących w skład Zestawów posiada własne, szczelne opakowanie wraz z etykietą identyfikującą składnik. Informacje dotyczące całego zestawu, takie jak:

Data spożycia dla całego Zestawu

Składniki

Wartości odżywcze

Warunki przechowywania

Sposób spożycia

Ceny wszystkich Zestawów znajdujących się w ofercie Ugotujsam.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). 

§4 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Składanie zamówień na Ugotujsam.pl odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia znajdującego się na stronie. 

§5 DOSTAWA

Ugotujsam Sp. z o.o. dostarcza swoje produkty za pomocą firmy kurierskiej InPost S.A.

Dostawy zamówionych BOXÓW prowadzone są we wtorki i piątki robocze, poprzedzone dniem roboczym.

W przypadku nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowanego nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub inną okolicznością leżącą po stronie Zamawiającego, a nie zgłoszoną do godziny 14:00 dnia poprzedzającego dostawę, Zamówienie uznaje się za skutecznie doręczone. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności z tytułu nieotrzymania Zamówienia

§6 FORMY PŁATNOŚCI

Płatność za zamówienie może być dokonana poprzez:

System płatności elektronicznych udostępniony przez Ugotujsam.pl na swojej stronie internetowej (on-line). Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest DialCom24 Sp. z o.o. (Przelewy24.pl)

Płatności elektroniczne mogą być dokonane m.in. za pomocą kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. Czas realizacji zamówienia przy płatności kartą od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji jest opisany w §5.

Bezpłatna dostawa przysługuje gdy kwota zamówienia jest wyższa bądź równa 200 zł. W pozostałych przypadkach do ceny Boxu doliczana jest opłata za dowóz w wysokości 13 zł

§7 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia pod warunkiem, że pozwala na to stan zaawansowania przygotowania Zamówienia. W tym celu Klient powinien jak najszybciej skontaktować się z Ugotujsam.pl za pomocą poczty e-mail na kontakt podany na stronie, w zakładce „Kontakt”.

§8 WARUNKI REKLAMACJI

W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”).

Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: ugotuj@ugotujsam.pl

Ugotujsam.pl rozpatrzy każdą otrzymaną reklamację w terminie najpóźniej 3 dni roboczych i poinformuje Klienta o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu reklamacji wraz z uzasadnieniem.

§10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Ugotujsam.pl na etykietach zbiorczych wszystkich produktów informuje o składnikach alergenowych wchodzących w skład zestawów oraz dokładnym sposobie przygotowania dania, dlatego właściciel marki, firma Ugotujsam Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną negatywną reakcję organizmu u osób spożywających produkty Ugotujsam sp. z o.o.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Rozpoczęcie korzystania z Serwisu, w tym rejestracja w Serwisie oraz złożenie zamówienia na Zestaw są równoznaczne z akceptacją, Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie korzystania z Serwisu, zarówno w jego obecnym brzmieniu jak i z późniejszymi zmianami.

Właściciel zwraca uwagę, że Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz osobom trzecim.

Regulamin obowiązuje od dnia 03.10.2016

Regulamin jest dostępny dla Użytkowników on-line przez cały okres istnienia Serwisu pod adresem URL: www.ugotujsam.pl. Odtworzenie treści Regulaminu jest możliwe poprzez naciśnięcie linku pod nazwą "Regulamin", znajdującego się w dolnej części strony głównej Serwisu. Właściciel zachęca Użytkowników do wydrukowania Regulaminu oraz zachowania jego kopii.

Właściciel ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Właściciela na stronie głównej Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymywanie tej informacji na stronie głównej Serwisu przez okres 7 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy posiadający konto w Serwisie zostaną dodatkowo powiadomieni przez Właściciela poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w Formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu, co nastąpi nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dniu od poinformowania Użytkowników o zmianie postanowień Regulaminu. Użytkownik powinien systematycznie sprawdzać czy do treści Regulaminu zostały wprowadzone zmiany.

Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zmiany w Regulaminie, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela w ciągu 7 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu, wysyłając stosowną informację w tym zakresie na następujący adres e-mail: ugotuj@ugotujsam.pl oraz zaprzestać korzystania z Serwisu. Korzystanie z Serwisu i oferowanych w jego ramach funkcjonalności po wejściu zmian Regulaminu w życie traktowane będzie jako wyrażenie przez Użytkownika zgody na jego nową treść.

Serwis jest prowadzony przez podmiot posiadający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, korzystanie z Serwisu podlega prawu polskiemu.

We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki Regulaminu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.

Wszelkie spory dotyczące funkcjonowania Serwisu podlegają jurysdykcji sądów polskich.